Comunicat a les famílies sobre el Covid-19

El Govern de Catalunya adopta mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

1. Les sales de vetlla l’aforament màxim recomanat és de 10 persones.

2. Mesures generals

 • Deure de protecció:
  • La ciutadania ha d’adoptar les mesures de protecció i higiene per evitar la propagació de la infecció, minimitzar els contactes socials, mantenir la distància física de seguretat i usar mascareta.
  • Les empreses funeràries han adoptat mesures de protecció i higiene per als treballadors i usuaris de les seves instal·lacions.
 •  Protecció de la població vulnerable
  • Les empreses funeràries garanteixen una atenció preferent que minimitzi el temps d’estada al tanatori i que en facilitin la mobilitat a les persones vulnerables o bé quan les seves característiques personals no puguin usar mascareta.

3. Mesures de protecció i organitzatives

 • Distància física interpersonal de seguretat
  • Tant en espais tancats com a l’aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona.
  • És obligatori seguir les mesures de circulació i control de fluxos que l’empresa funerària estableixi per evitar aglomeracions, no se superi l’aforament de l’espai i es mantingui la distància de seguretat.
  • Les empreses funeràries han establert protocols de senyalització, neteja, desinfecció i ventilació de les instal·lacions.
 • Ús de mascareta
  • A partir dels sis anys és obligatori l’ús de mascareta.
  • No s’exigirà l’ús de mascareta a les persones amb malaltia o dificultat respiratòria, o a persones amb discapacitat o dependència.

El personal de l’empresa que realitza el servei funerari informarà i donarà suport a les famílies en tot el que sigui necessari.