Notícies de l'Associació

Butlletí informatiu de l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat)

21 d’abril de 2016

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, i la secretària general de l’Associació d’Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya (Asfuncat), Ana Gassió Subirachs, signaven el passat dijous 21 d’abril, un conveni de col·laboració en què les dues parts es comprometen a garantir els drets dels usuaris dels serveis funeraris d’acord amb un Codi de Bones Pràctiques elaborat pel Síndic.

També han ratificat el Codi els vicepresidents de l’Associació, Juan Jesús Domingo, en representació de l’empresa funerària Mémora, i Josep Ventura, en representació d’Altima.

Creat seguint el model i els criteris del Codi de bones pràctiques de l’Administració, que el Síndic va elaborar l’any 2009, aquest és un document específic del sector de serveis funeraris i inclou vint bones pràctiques que han de ser aplicades per les empreses del sector a la seva relació amb les persones que són usuàries dels seus serveis.

El Síndic destaca la necessitat de superar la consideració de la persona com un simple usuari d’una empresa de serveis funeraris per avançar cap a la consideració de la persona com a titular de drets subjectius en relació amb un servei universal i a uns preus raonables i assequibles. A partir d’aquí, estableix les obligacions de les empreses prestadores del servei sobre qüestions relacionades amb l’ètica professional, la qualitat i la no discriminació, la confidencialitat o la informació, entre d’altres aspectes.

Pel que fa als preus, el Síndic té previst establir uns paràmetres de preus tancats que siguin de fàcil comprensió i que tinguin en compte, en dues o tres trams de preus, la diversitat de situacions econòmiques de les persones. En aquesta línia, el Síndic treballarà amb les empreses del sector.

També es pretén que una de les finalitats del Codi sigui servir com a orientació per resoldre els conflictes que de vegades sorgeixen entre les empreses de serveis funeraris i els seus usuaris, i que convé canalitzar cap a la via arbitral perquè es resolguin. La Unió Europea, i també l’ordenament jurídic intern, aposta fermament per l’establiment de mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes com una via per arreglar les diferències àgil, informal i més econòmica per a la persona usuària.